Gedragscode Jeugdspelers

 

 • Als lid van K. Lyra-Lierse maak je deel uit van een vereniging en van een team, je gaat op een positieve manier om met je club, teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, medewerkers en bestuur. Kortom met iedereen waarmee je als lid van K. Lyra-Lierse te maken hebt.
 • Geef steeds een handdruk aan je medespelers en mensen met een functie binnen de club.
 • Wees altijd en overal beleefd en toon U sportief en waardig. Verzorg je taalgebruik.
 • Ruzien, pesten, andermans spullen beschadigen zijn uit den boze. Blijf van andermans eigendommen af. Indien een lid betrapt wordt op diefstal wordt hij/zij onmiddellijk uit de club gezet.
 • Elektronische toestellen worden beter thuisgelaten. De club is niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen/beschadiging. Sieraden zijn niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Elke vorm van racisme en discriminatie zal niet getolereerd worden.
 • Jeugdspelers houden rekening met de timing van het nieuwe voetbalseizoen en proberen steeds tijdig aanwezig te zijn op zowel de trainingen als de wedstrijdbijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij wedstrijd of training verwachten we dat de trainer persoonlijk verwittigd wordt. (Geen SMS)
 • Iedere training is verplicht en de jeugdspeler dient tijdig, tenminste 15 min. voor aanvang, aanwezig te zijn in de kleedkamer.
 • Jeugdspelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt afhalen. Ze gedragen zich rustig en gedisciplineerd en hebben respect voor al het materiaal aanwezig in de kleedkamer. Een kleedkamer is geen speelzaal! Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstelkosten integraal aangerekend aan de vernieler.
 • Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaargezet. Men heeft respect voor training- en wedstrijdmateriaal.
 • De spelers begeven zich samen onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld en terug. We laten geen afval rondslingeren op de terreinen waar de terreinverzorger dagelijks aan werkt.
 • Tijdens wedstrijden zijn beenbeschermers verplicht, bij trainingen zijn deze ten zeerste aan te raden.
 • Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt bij de borstels en niet tegen de wand van gang kleedkamer of douche. Men betreedt de kantine nooit met voetbalschoenen.
 • Douchen is verplicht! Het is aan te raden om badslippers te dragen om schimmelinfecties te vermijden.
 • Uitdrukkelijk 30 Minuten na afloop van training of wedstrijd is iedere speler gedoucht en gekleed. Men verlaat samen de kleedkamer.
 • Zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden worden de kleedkamers op een waardige manier achtergelaten: vuilnis in de vuilnisbak, plastic flessen en bekertjes worden opgeruimd.
 • Spelers trainen en voetballen, verplicht, in de outfit die daarvoor bestemd is. Uniformiteit is noodzakelijk bij elke thuis- en uitwedstrijd. Uitdragen van ons club imago is belangrijk.
 • Voor de verplaatsingen respecteert de jeugdspeler de afspraken die gemaakt worden omtrent het vervoer: tijdig aanwezig, samen uit, samen thuis.
 • Er is een compleet drugverbod.
 • Heb respect voor de scheidsrechter en je tegenstander: een speler die wordt uitgesloten wegens wangedrag jegens scheidsrechter en tegenspeler, kan door de club disciplinair gestraft worden. Hij biedt aan de scheidsrechter zijn verontschuldigingen spontaan aan na de wedstrijd. Hij zal ook een jeugdwedstrijd dienen te leiden in het weekeinde dat zijn schorsing loopt.
 • Bij eventuele problemen neem je zelf contact op met je trainer teneinde dit kenbaar te maken. Indien dit geen soelaas brengt kan je de jeugdcoordinator hierop aanspreken en vervolgens het jeugdbestuur. Ken je rechten maar ook je plichten en kom er zelf voor op.
 • Bij een kwetsuur volg je de juiste weg. Je speelt niet als je na een kwetsuur niet bent afgeschreven. (Controle bij arts). Je probeert je te gedragen als sportman. ‘Lifestyle’ discipline is hier een essentieel onderdeel van.
 • Raadpleeg regelmatig de website van de club voor inlichtingen die nuttig zijn (afgelastingen, wijzigingen in wedstrijdschema, Trainingstijden, e.d.)
 • Als jeugdspeler kun je ook supporter zijn van je eerste elftal. Indien gewenst kan je de wedstrijden van het eerste elftal bijwonen. Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van het eerste elftal!
 • Studies primeren! In examenperiode kunnen trainingsschema’s in overleg met de trainers/jeugdcoordinatoren worden aangepast.
 • Leden en spelers die betrapt worden op gebruik van drugs of softdrugs, of handel in welke vorm dan ook, worden direct en zonder waarschuwing uit de vereniging gezet.
 • Handel in drugs en verdovende middelen wordt gemeld bij de politie.
 • Matchfixing is uit ten boze.

Alle onvoorziene punten, welke niet in bovenstaande tekst beschreven zijn, vallen onder de beslissingsbevoegdheid van het jeugdbestuur.

 


 

Gedragscode Ouders

 

 • De ouders spelen binnen K. Lyra-Lierse ook een rol.
 • U mag veel van K. Lyra-Lierse en haar medewerkers verwachten, maar daarnaast hebt u ook verplichtingen. Ten overstaande van onze club gaan we ervan uit dat u zich conformeert en aansluit aan onderstaande gedragsregels:
 • Zorg dat Uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden, melden van afwezigheid doe je ruim op tijd. Stimuleer Uw kind tot het bijwonen van de trainingen.
 • Leer Uw kind zelf ‘afmelden’ bij de trainer, indien het niet komt trainen. (Leren van zelfredzaamheid)
 • Markeer a.u.b. de kledij van Uw kind. Iedereen heeft dezelfde outfit, in het begin van het seizoen toch!!! (Desnoods met stift of pen).
 • Positief gedrag naar eigen team, trainers en begeleiding alsook naar tegenstanders.
 • Vraag geen voorkeursbehandeling voor Uw kind. Voetbal is een ploegsport.
 • Moedig vooral de kinderen aan, NIET COACHEN.
 • Leer Uw kind positief gedrag aanvaarden en steun de trainer erin dat uitvoeren van zijn/haar lievelingssport uiteindelijk meer is dan winnen en verliezen, er is ook nog gezondheid, vriendschap, respect, waarde, uithouding, durf.
 • Samen kunnen we ervoor zorgen dat Uw kind een goede balans krijgt tussen sportplezier en school. Intentie van onze club is om Uw zoon/dochter niet alleen een goede voetbalopleiding te geven, maar er ook toe bij te dragen dat ze zich op sociaal vlak ontwikkelen met normen en waarden. Dit realiseren kunnen we alleen samen.
 • Respecteer de neutrale zone en begeef U steeds op de voorziene wandelwegen, dus de terreinen niet onnodig betreden, zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden.
 • Indien er ouders zijn die sportieve problemen betreffende hun zoon/dochter hebben kan er steeds een afspraak gemaakt worden met de trainer/coordinatoren. Voor andere problemen kan je steeds een afspraak maken met onze AD of TVJO. Voor studie- of sociaal maatschappelijke problemen kan je onze studiebegeleidster of psychologe raadplegen.
 • De besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de wedstrijden/trainingen; de trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet afgesproken momenten. Hij zal steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te staan. Iemand van de jeugdleiding zal dan steeds aanwezig zijn bij dit gesprek. Het is de speler zelf natuurlijk steeds toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te vragen op een beleefde manier.
 • Gedrag bij wedstrijden: wees sportief, respecteer leiding en tegenstrevers; wangedrag kan leiden tot boetes, die je zelf dient te betalen en hierdoor kan je ook zoon/dochter in de problemen brengen inzake speelgelegenheid.

 


 

Speelgelegenheid

 

Binnen de Jeugdopleiding van K. Lyra-Lierse wordt het principe van speelgelegenheid gewaarborgd. Het spreekt voor zich dat naarmate men verder doorstroomt binnen de Jeugdopleiding er andere accenten naar speelgelegenheid zijn.

Aan- en afwezigheid zijn ook parameters waarmee wordt rekening gehouden bij het maken van de wedstrijdselecties.

In principe geldt:

 • Bij U6 tot U10 speelt iedereen evenveel.
 • Bij U11 tot U15 speelt iedereen minimaal 50 %.
 • Bij U16 en U17 speelt iedereen minimaal 1/3
 • Bij U19: Geen vastgelegde normen (iedereen moet wel regelmatig aan spelen toekomen)

Enkel bij tornooien of op advies van de medische cel kan van deze regel afgeweken worden.

Deze normen gelden ook voor keepers maar we trachten de doelmannen steeds maximale speelgelegenheid te geven door hen volledige matchen te laten keepen (eventueel bij samenwerkende clubs).

K. Lyra-Lierse werkt ook nog samen met andere clubs betreffende scouting en technische hulp.

Opmerking: Een speler, die een selectie weigert of laattijdig afmeldt (na de mededeling van de selectie) zonder doktersbewijs zal 2 weken geen selectie toegewezen krijgen.

Samenwerkingsverbanden

Door samenwerkingsakkoorden af te sluiten ontstaat er een win-win situatie voor de clubs waaruit jeugdspelers voordeel kunnen halen. Elk kind moet of zijn of haar niveau kunnen voetballen door een degelijk voetbalopleiding waarin het opleidingsplan van de samenwerkende clubs overeenstemt.

K. Lyra-Lierse verbindt haar naam aan de clubs waarmee een samenwerkingsverband wordt aangegaan.

De Jeugdopleiding van K. Lyra-Lierse deelt haar kennis en knowhow met deze clubs zodat er een win-win situatie ontstaat voor zowel K. Lyra-Lierse als de samenwerkende club.

 


 

 


Downloads

Intern Reglement Jeugdspelers

Gedragscode Jeugdspelers

Gedragscode Ouders

Speelgelegenheid en Samenwerking