Richtlijnen

 

Meld steeds de door u opgelopen kwetsuren aan de trainer of
afgevaardigde na het beeindigen van de wedstrijd of training
.
Vraag een formulier ‘Aangifte van ongeval’ aan je afgevaardigde, je
trainer, op het secretariaat van de club of download het van de clubwebsite
.
Laat de afgevaardigde de rubrieken m.b.t. de wedstrijd of training, terrein,
datum en uur van het ongeval invullen. Vul deze aan met jouw
persoonlijke gegevens en bevestig een klevertje van het ziekenfonds
.
Het ongeval moet binnen de 15 dagen na datum aangegeven worden..
Verwittig, je afgevaardigde en trainer omtrent de bevindingen en de te
volgen therapie en mogelijke duur ervan. Vergeet niet het ‘Medisch
Getuigschrift’ van de ongevalsaangifte door de behandelende dokter te
laten invullen en bezorg het formulier zo snel mogelijk en UITERLIJK 5
DAGEN NA DE CONSULTATIE aan de GC van onze club. Zeer belangrijk:
Indien er een behandeling bij de kinesist aan te pas komt, is de
voorafgaande toestemming van de verzekering vereist. De terugbetaling
van de onkosten wordt pas vanaf de datum van de ontvangst van de
vraag om toelating uitgekeerd. Daarom moet deze behandeling + het
aantal beurten op het ‘Medisch Getuigschrift’ vermeld worden onder punt
Indien de kinesitherapeutische behandeling later dan bij de aangifte
van het ongeval wordt voorgeschreven, moet onmiddellijk een fotokopie
van dit voorschrift worden bezorgd aan de club. Wij maken dit dan over
aan de verzekering van de KBVB
.
Het bedrag dat nietterugbetaald wordt door de mutualiteit is normaal
gedekt door de verzekering indien je alle bovenstaande onderrichtingen
hebt opgevolgd
.
Betaal alle rekeningen zelf en bewaar de bewijsstukken. Je ontvangt na
ongeveer 10 dagen het ‘geneeskundig getuigschrift van herstel en
hervatting’. Je laat dit formulier invullen door jouw geneesheer. Zonder dit
formulier ben je niet speelgerechtigd!! Bezorg het dus zo vlug mogelijk op
ons secretariaat. Opgelet: de datum van herstel door de arts
opgeschreven is niet definitief bindend. Indien je langer gekwetst bent dan
voorzien, blijft de verzekering lopen
.
Alle betalingbewijzen indienen bij de mutualiteit. Je krijgt een
terugbetalingstaat in dubbel terug. Een exemplaar bezorg je op ons secretariaat
.
De revalidatiefiche
dient eveneens door de dokter te worden ingevuld en onmiddellijk
terugbezorgd te worden op ons secretariaat. Afhankelijk van de voorgeschreven revalidatie
zal de kinesist of revalidatietrainer ingelicht worden
.


Downloads

 

Aangifte van ongeval